Integrativ Psykoterapi

Vad är Psykoterapi

Psykoterapiintegration bygger på vetskapen om att olika psykoterapimetoder har unika egenskaper och att det är berikande för en metod att lära av andra sätt att bedriva psykoterapi. Målet är att de psykoterapeutiska metoderna ska bli så verksamma och effektiva som möjligt för den enskilda patienten (Norcross, 2019).

Integrativ Psykoterapi

Är psykoterapi som utformas på grundval av skilda synsätt och metoder i kombination, till exempel psykodynamisk, personcentrerad, kognitiv och behavioristisk psykoterapi, men på ett sådant sätt att de tillsammans bildar en ny sammanhållen helhet.

Psykodynamisk psykoterapi

Är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. I PDT får du lära dig att förstå dig själv och dina relationer.

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet.

Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Affektfokuserat Psykoterapi

Är en psykoterapiform utifrån både psykodynamiska och kognitiva teorier Man arbetar med fokus på känsloreaktioner och med emotionsreglering som del av terapin.

Affektfokuserat psykoterapi handlar om att förutom att kunna förstå (intellektuellt) de emotionella problemens uppkomst och bakgrund, arbeta aktivt med motstridiga känslor och ångestuppväckande tankar och situationer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå